NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
LasherGerman, GypsyMNNShortlist
NavGypsyMNNShortlist
NevGypsyMNNShortlist
DurrilGypsyMNNShortlist
DurryllGypsyMNNShortlist
KamGaelic, Gypsy, VietnameseM, FNNShortlist
FordelGypsyMNNShortlist
FordalGypsyMNNShortlist
FordeleGypsyMNNShortlist
FordellGypsyMNNShortlist
FordelleGypsyMNNShortlist
RomanyGypsy, Not SureM, FYNShortlist
RamaneeGypsyMNNShortlist
LelGypsy, HindiMNNShortlist
RomaniGypsyMNNShortlist
JibbenGypsyMNNShortlist
RomanieGypsyMNNShortlist
JbGypsyMNNShortlist
JivvilGypsyMNNShortlist
NicabarGypsyMNNShortlist
BershGypsyMNNShortlist
PovGypsyMNNShortlist
BowleGypsyMNNShortlist
BeshGypsyMNNShortlist
BevalGypsyMNNShortlist
BevelGypsyMNNShortlist
BevilGypsyMNNShortlist
CamloGypsyMNNShortlist
KamloGypsyMNNShortlist
LendarGypsyMNNShortlist
KamlowGypsyMNNShortlist
KirsturGypsyMNNShortlist
StiggurGypsyMNNShortlist
KysturGypsyMNNShortlist
LennorGypsyMNNShortlist
LenorGreek, GypsyM, FNNShortlist
MerripenGypsyMNNShortlist
LensarGypsyMNNShortlist
BrishenGypsyMNNShortlist
LansaGypsy, Native AmericanMNNShortlist
BrishinGypsyMNNShortlist
LensahGypsyMNNShortlist
LutherumGypsyMNNShortlist
BrishonGypsyMNNShortlist
BryshanGypsyMNNShortlist
LenzahGypsyMNNShortlist
LenzarGypsyMNNShortlist
PiasGypsyMNNShortlist
CappiGypsy, ItalianMNNShortlist
DurilGypsyMNNShortlist
DurylGypsyMNNShortlist
CappeeGypsy, ItalianMNNShortlist
CappeyGypsy, ItalianMNNShortlist
BaulGypsyMNNShortlist
PatrinGypsyMNNShortlist
CappyGypsy, ItalianMNNShortlist
BavolGypsyMNNShortlist
KappeeGypsy, ItalianMNNShortlist
ManderGypsyMNNShortlist
BavelGypsyMNNShortlist
KappeyGypsy, ItalianMNNShortlist
MandarGypsyMNNShortlist
BavilGypsyMNNShortlist
DukkerGypsyMNNShortlist
BavylGypsyMNNShortlist
KappiGypsy, ItalianMNNShortlist
DukerGypsyMNNShortlist
MandorGypsyMNNShortlist
KappieGypsy, ItalianMNNShortlist
MandyrGypsyMNNShortlist
KappyGypsy, ItalianMNNShortlist
CamGaelic, Gypsy, Vietnamese, Not SureM, FYNShortlist
TobarEnglish, GypsyMNNShortlist
TobbarEnglish, GypsyMNNShortlist
DaniorGypsyMNNShortlist
DanyorGypsyMNNShortlist
JalGypsyMNNShortlist
JallGypsyMNNShortlist
KereeGypsyMNNShortlist
LashGerman, GypsyMNNShortlist