NameOriginsGenderCelebrity Name?Celebrity Baby Name?Popularity
HypnosHypnosMNNTop 1%Shortlist
CallisteCallisteMNNShortlist
KeresKeresMNNShortlist
AchillahAchillahFNNShortlist
AlphiahAlphiahFNNShortlist
AmathistaAmathistaFNNTop 1%Shortlist
MintahMintahFNNShortlist
ApoloniahApoloniahFNNShortlist
AsterahAsterahFNNShortlist
AsteriahAsteriahFNNTop 1%Shortlist
BabettahBabettahFNNShortlist
BazilliaBazilliaFNNShortlist
CarpathiaCarpathiaFNNShortlist
KasandrahKasandrahFNNShortlist
CataniaCataniaMNNShortlist
CheeryaCheeryaFNNShortlist
ClarisahClarisahFNNShortlist
CorrynaCorrynaFNNShortlist
CibelaCibelaFNNShortlist
SintheaSintheaFNNShortlist
CyrenCyrenFNNTop 1%Shortlist
SiriahSiriahFNNShortlist
SyriahSyriahFNNShortlist
DeitaDeitaFNNShortlist
DeatraDeatraFNNShortlist
DelphynaDelphynaFNNShortlist
DemeldaDemeldaFNNShortlist
DendraDendraFNNShortlist
EugynyEugynyFNNShortlist
EunoiaEunoiaFNNTop 1%Shortlist
GerminaGerminaFNNShortlist
GerminiGerminiFNN